Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

We hechten er als school waarde aan om ouders vanuit hun primaire verantwoordelijkheid als opvoeders, op alle terreinen bij het schoolgebeuren te betrekken. We willen u, ouders/verzorgers, graag beschouwen als educatieve partners. 
Dit betreft uiteraard in eerste instantie de contacten die er moeten zijn om ieder kind optimaal te kunnen laten functioneren binnen de school. Het is belangrijk dat we, samen met u bekijken, wat het beste is voor uw kind. We nemen aan dat u onze school kiest (heeft gekozen), omdat u zich kunt vinden in onze uitgangspunten, in de manier waarop wij omgaan met de kinderen en het onderwijs dat we geven. Wij, team, MR en ouderraad staan daarvoor.

We verwachten van u, ouders/verzorgers, dat u ons aanspreekt op zaken die naar uw idee niet gaan zoals ze op o.a. deze website zijn beschreven. We hopen dat u ons daarop rechtstreeks aanspreekt en niet via omwegen. We staan steeds open voor kritiek en zijn uiteraard bereid, daar waar nodig, ons beleid aan te passen als dit breed wordt gedragen en onderwijskundige en pedagogische motieven en ontwikkelingen dit “(ver)eisen”. Een dergelijke opstelling heeft een aantal consequenties.

Als wij als school ervaren dat ouders zich niet kunnen vinden in onze manier van werken en ook niet bereid zijn daarover samen opbouwend na te denken, adviseren wij een andere school te kiezen voor het kind. Het beleid van de school is erop gericht, samen met u, voor de kinderen een veilige omgeving te creëren waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Als we daartoe samen niet in staat zijn, als uw kind zich, door welke omstandigheden dan ook, niet verder kan ontwikkelen en als het ons samen niet lukt deze omstandigheden te veranderen, is er maar één oplossing. Ook in zulke gevallen kan het gebeuren dat de school u, de ouders, vraagt een andere school te kiezen voor uw kind. Uiteraard gebeurt dit volgens de richtlijnen in de wet op het Primair Onderwijs.

Informatie aan de ouders en leerlingen over het onderwijs en de school

De Geert Groote hecht grote waarde aan een goede informatie aan de ouders. We maken daarbij gebruik van de volgende mogelijkheden:

 • persoonlijk contact. Na schooltijd kunt u een gesprek voeren met de leraar. Wilt u tevoren wel even een afspraak maken? Schroom vooral niet om een afspraak te maken. We hebben liever dat u voor niets of te vroeg aan de bel trekt, dan één keer te laat.
 • onze website. www.geertgroote.nl . Voor actuele schoolinformatie, de nieuwsbrief en foto’s van activiteiten.
 • informatieavonden aan het begin van en tijdens het cursusjaar. Op deze avonden vertelt iedere leraar iets over het onderwijsprogramma in de betreffende groep. En krijgt u andere belangrijke informatie.
 • gesprekken n.a.v. de rapporten. Gesprekken met de leraar over uw kind. Het welbevinden van uw kind en de vorderingen worden besproken.
 • thema-avonden. Avonden waarop een bepaald onderwerp centraal staat.
 • de nieuwsbrief. Iedere week geeft de school een nieuwsbrief uit met het nieuws voor de week die gaat komen of andere actualiteiten. Ook nieuws van de medezeggenschapsraad en
  de oudervereniging wordt opgenomen in de nieuwsbrief.
 • speciale informatie. Brieven die bestemd zijn voor een bepaalde groep. Bijvoorbeeld voor groep 8 informatie over het kamp. Of wat bredere informatie over actuele onderwerpen.
 • de schoolgids. In deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op de school en het onderwijs. De gids is te downloaden via de website.
 • de jaarkalender. De kalender met praktische informatie en de agenda voor het komende cursusjaar.
 • gesprek met het managementteam.